Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • Công nhận trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016.
 •      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
       Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;
       Căn cứ theo biên bản phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016 vào ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo,
       Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng thông báo như sau:
 • Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức năm 2016
 •      Căn cứ Công văn số 45/SGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
       Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết thuyên chuyển công tác năm học 2015-2016 như sau:
   
 • Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
 • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016;
   
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cái Răng thông báo đến các ứng viên có tên trong danh sách đính kèm dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đến dự phỏng vấn xét tuyển với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016
 •  Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND-VX ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;

  Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân quận Cái Răng về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016;

          Căn cứ Kế hoạch số 970/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc tuyển dụng viên chức của ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016 và đã được UBND quận Cái Răng phê duyệt;

  Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2016  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016;

           Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng thông báo việc xét tuyển, cụ thể như sau: 
   
TIN TỨC SỰ KIỆN
 • Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
 • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư ...