Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2014 – 2015
 •    UBND QUẬN CÁI RĂNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  Số: 1504/KH-PGDĐT                                            Cái Răng, ngày 15 tháng 10 năm 2014
   
   KẾ HOẠCH
  Công tác pháp chế năm học 2014 – 2015
   
       Căn cứ Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT ngày 10/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra kế hoạch công tác pháp chế năm học 2014-2015 như sau:
       I- Nhiệm vụ chung:
      1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
      2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).
      3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d¬ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.
 • HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015
 •      UBND QUẬN CÁI RĂNG                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   Số: 1336/PGDĐT                                                                      Cái Răng, ngày 17 tháng 9 năm 2014
   
   
  HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ
  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2014-2015
   
   
  Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;
  Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015;
  Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
  Căn cứ Văn bản số 1681/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015;
  Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015;
  Căn cứ tình hình giáo dục thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn các trường Trung học cơ sở (THCS) về nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2014-2015 như sau:
  A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.
  2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Các trường, các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
  3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng học sinh giỏi, các câu lạc bộ năng khiếu thể dục thể thao; Thực hiện tốt công tác xóa mù bơi cho học sinh phổ thông.
  Mọi thành viên trong trường phải quán triệt vai trò, trách nhiệm của mình, phải mẫu mực về tác phong, đạo đức, tư cách, phải tận tụy với học sinh, với nghề nghiệp. Phải thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phân công phân nhiệm cụ thể, hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo bao biện. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng trường, của tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh,…tạo thành một khối đoàn kết, nhất trí trong cả quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo.
  4. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, quy chế dân chủ; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo bền vững.
  5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
  Quan tâm giáo dục đạo đức, thể chất và kỹ năng sống cho học sinh bên cạnh việc học kiến thức; hạn chế tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học; Phấn đấu giảm 50,0 % tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học so với năm học 2013-2014. Phân định rõ trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học (học sinh bỏ học do học lực yếu kém thì Ban Giám hiệu nhà trường phải chịu trách nhiệm; học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn thì Uỷ ban nhân dân phường phải chịu trách nhiệm).
  6. Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trong thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015”.
TIN TỨC SỰ KIỆN