Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • Thông báo Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017
 •      Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
       Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08
  tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
       Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào
  tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
      Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng
  hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
      Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày
  25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
      Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
  chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;
      Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
  chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
  chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
     Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 22014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC và
     Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
     Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên
  chức;
     Căn cứ Thông báo số 2099/TB-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng;
     Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sự nghiệp giáo dục) năm 2016 thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng;
     Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017,
     Ủy ban nhân dân quận Cái Răng có nhu cầu xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc quận Cái Răng năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016 -2017
 •      Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016 -2017;
       Căn cứ Công văn số 2085/SGDĐT-GDMN ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) năm học 2016-2017;
       Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016 -2017 như sau:
       I. NHIỆM VỤ CHUNG
      - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.
      - Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó; đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
      - Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.
      - Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các sơ sở GDMN. Tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non.
      - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.
   
  Tải văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016 -2017 tại đây
   
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
 •           Thực hiện Công văn số 2043/SGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2016 - 2017;
            Căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển Giáo dục của quận Cái Răng và tình hình thực tế của các trường tiểu học trực thuộc quận;
            Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với cấp tiểu học như sau:
            A - NHIỆM VỤ CHUNG
          - Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm học 2016–2017, giáo dục tiểu học quận Cái Răng tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
          - Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, từng lớp học.
           - Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh tiểu học; Tiếp tục thực hiện triển khai mô hình trường học mới; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy – phương pháp học; thực hiện tốt Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; tổ chức tham quan học tập, rút kinh nghiệm dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở các quận, huyện bạn; tiếp tục thí điểm triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
            - Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lí.
TIN TỨC SỰ KIỆN