Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức năm 2016
Cập nhật ngày: 07/04/2016 lúc: 06:04
 
    UBND QUẬN CÁI RĂNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
     Số: 408/PGDĐT                                                                  Cái Răng, ngày 06 tháng 4 năm 2016
V/v hướng dẫn chuyển công tác
    đối với viên chức.                 
 
 
     Căn cứ Công văn số 45/SGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
     Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết thuyên chuyển công tác năm học 2015-2016 như sau:
     
     I. Đối tượng và tiêu chuẩn chuyển công tác.
    1. Đối tượng:
Viên chức có hộ khẩu thường trú ở xa nơi công tác, điều kiện đi lại khó khăn.
    2. Tiêu chuẩn:
- Viên chức phải có ít nhất từ 04 năm công tác đối với nữ, 05 năm đối với nam tại địa phương.
- Đạt lao động tiên tiến năm học 2014-2015 và học kỳ 1 năm học 2015-2016.
- Có hộ khẩu thường trú của cha, mẹ (hoặc vợ, chồng) nơi xin đến.
    II. Thủ tục hồ sơ xin chuyển công tác.
- Đơn xin chuyển công tác: có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác (bản chính).
- Đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo quận (huyện) phải có ý kiến đồng ý của phòng giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân quận (huyện) đó.
- Lý lịch cuốn mẫu 2a có dán ảnh (chụp cách thời gian gửi không quá 06 tháng) và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, nêu rõ thành tích cá nhân.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.
- Bản sao quyết định lương hiện hưởng.
- Bản sao Phiếu đánh giá viên chức năm học 2014-2015.
- Bản tự kiểm học kỳ I năm học 2015-2016.
- Bản sao văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm đã được công chứng.
- Bản sao hộ khẩu đã được công chứng của cha, mẹ (hoặc vợ, chồng) nơi xin đến.
- Nếu hợp thức hóa gia đình cần bản sao giấy đăng ký kết hôn.
   
     III. Số lượng hồ sơ.
Đối với chuyển công tác ra ngoài thành phố Cần Thơ và từ tỉnh ngoài về thành phố Cần Thơ hoặc chuyển công tác về các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, nộp về Phòng 02 bộ hồ sơ.
   
    IV. Thời gian và Địa điểm tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác:
   1. Thời gian nhận hồ sơ xin chuyển công tác : Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 23/5/2016.
   2. Địa điểm:
Viên chức có nguyện vọng xin chuyển về các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng.
   
   V. Thời gian xét và trả kết quả chuyển công tác:
Thời gian xem xét và giải quyết hồ sơ chuyển công tác dự kiến được công bố trong tháng 6/2016.
Kết quả chuyển công tác sẽ được trả cho cá nhân tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng và được cập nhật trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận theo địa chỉ: pgdcairang.cantho@moet.edu.vn
 
  * Lưu ý:
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng không giải quyết chuyển công tác đối với các trường hợp sau đây:
- Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật;
- Công chức, viên chức đã có cam kết phục vụ lâu dài trong ngành Giáo dục;
- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Đề nghị tất cả các đơn vị thông báo đến công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển công tác biết để lập thủ tục và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:                                                 TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                    (Đã ký)
- Lưu: VT.
                                                                 Trần Ngọc Lĩnh
 
Các tin khác: