Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ Việt Mỹ phường Phú Thứ quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 12/02/2015 lúc: 07:02
      UBND QUẬN CÁI RĂNG                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 118 /QĐ-PGDĐT                                                    Cái Răng, ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nhóm trẻ Việt Mỹ
phường Phú Thứ quận Cái Răng
  
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG
 
          Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung;
          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non;
          Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND-VX ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;
         Theo đề nghị của Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Hoàng Việt chi nhánh Cần Thơ tại văn bản số 63/CV-HC.CT ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc chấm dứt hoạt động nhóm trẻ Việt Mỹ;
         Theo đề nghị của bộ phận Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thu hồi Quyết định số 1651/QĐ-PGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc cho phép nhóm trẻ Việt Mỹ, phường Phú Thứ quận Cái Răng hoạt động giáo dục.
          Điều 2. Chủ nhóm trẻ Việt Mỹ có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện:
          - Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên theo quy định pháp luật hiện hành.
          - Có phương án giải quyết tài sản, tài chính của đơn vị, bảo đảm tính công khai, minh bạch.
          - Quyết định này được công bố công khai trên website của phòng Giáo dục và Đào tạo quận.
 
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.
        Điều 4. Các bộ phận trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Uỷ ban nhân dân phường Phú Thứ, Chủ nhóm trẻ Việt Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG
-Như điều 4;                                                                                                                       (Đã ký)
-Website PGDĐT;
-Lưu VT.
                                                                                                                                          Trần Ngọc Lĩnh