Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
THÔNG BÁO Công nhận trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng năm học 2016-2017.
Cập nhật ngày: 16/01/2017 lúc: 07:01
   UBND QUẬN CÁI RĂNG                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
    SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
     Số: 02 / TB-UBND                                                                  Cái Răng, ngày 16 tháng 01 năm 2017
 THÔNG BÁO
V/v Công nhận trúng tuyển viên chức sự nghiệp
Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng năm học 2016-2017.
 
 
     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
     Căn cứ Quyết định số 4563/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017;
     Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017;
     Căn cứ theo biên bản phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 vào ngày 09 tháng 1 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân quận Cái Răng,
     Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017, thông báo:
     Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 với số lượng 14 viên chức, cụ thể như sau:
     - Ngạch Mầm non: 05
     - Ngạch Tiểu học: 05 ( 05 giáo viên phụ trách dạy lớp)
     - Ngạch Trung học cơ sở: 04 ( 01 giáo viên môn Anh văn, 01 giáo viên môn Toán, 01 giáo viên môn Ngữ văn và 01 giáo viên môn Vật lý).
      ( Kèm theo danh sách trúng tuyển)
Nơi nhận:                                                                         TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
- Các thí sinh;                                                                           CHỦ TỊCH
- Lưu VP.                                                                                        Đã ký
 
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
                                                                                              Vương Công Khanh
 
Các tin khác: