Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Tin tức sự kiện >> Tin tức giáo dục
Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
Cập nhật ngày: 17/03/2016 lúc: 08:03
    UBND QUẬN CÁI RĂNG                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
         Số: 334 /PGDĐT                                                             Cái Răng, 16 tháng 3 năm 2016
V/v Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
 
 
Kính gửi: Các thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục.
 
 
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng năm học 2015-2016;
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cái Răng thông báo đến các ứng viên có tên trong danh sách đính kèm dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đến dự phỏng vấn xét tuyển với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
 
1/ Thời gian:
- Tất cả các thí sinh sẽ tham dự xét tuyển( hình thức phỏng vấn) vào lúc 07 giờ 30 phút ngày: 26/3/2016. ( thứ bảy)
2/ Địa điểm:
- Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng, số 02 đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
3/ Nội dung xét tuyển viên chức: Theo điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
a/ Hình thức kiểm tra sát hạch: phỏng vấn.
b/ Nội dung đề kiểm tra sát hạch:
- Luật viên chức;
- Điều lệ trường ( Mầm non, Tiểu học, THCS);
- Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên ( Mầm non, Tiểu học,THCS);
- Một số văn bản qui phạm pháp luật pháp luật liên quan đến ngành.
- Một số kĩ năng nghiệp vụ, qui tắc ứng xử, khả năng xử lí tình huống.
- Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ về việc qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ về việc qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ về việc qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.
4/ Danh sách thí sinh dự tuyển:
(Đính kèm danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn)
 
Để buổi phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức đạt kết quả cao, đề nghị các thí sinh tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Hội đồng tuyển dụng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp đến trễ so với thời gian quy định.
 
Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                                                     (Đã ký)
- Lưu: VT.                                                                                                  Trần Ngọc Lĩnh
 
 
Các tin khác: