Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 04/10/2016 lúc: 08:10
          Thực hiện Công văn số 2043/SGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2016 - 2017;
          Căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển Giáo dục của quận Cái Răng và tình hình thực tế của các trường tiểu học trực thuộc quận;
          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với cấp tiểu học như sau:
          A - NHIỆM VỤ CHUNG
        - Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm học 2016–2017, giáo dục tiểu học quận Cái Răng tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
        - Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, từng lớp học.
         - Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh tiểu học; Tiếp tục thực hiện triển khai mô hình trường học mới; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy – phương pháp học; thực hiện tốt Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; tổ chức tham quan học tập, rút kinh nghiệm dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ở các quận, huyện bạn; tiếp tục thí điểm triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
          - Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lí.
Cập nhật ngày: 01/10/2014 lúc: 10:10
 
UBND QUẬN CÁI RĂNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  1340 /PGDĐT  

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

năm học 2014-2015 - Cấp tiểu học.

 

Cái Răng, ngày  18  tháng 9 năm 2014

 

 

    

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc quận.

 

Căn cứ vào công văn số 1619/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2014-2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển Giáo dục của quận Cái Răng;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp tiểu học như sau :

 
A - NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, năm học 2014 – 2015, giáo dục tiểu học quận Cái Răng tập trung thực hiện những nhiệm vụ chung sau:

- Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

- Tiếp tục quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh tiểu học; triển khai thí điềm mô hình trường học mới; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy – phương pháp học với phương pháp kiểm tra, đánh giá; tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thí điểm triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 vào năm 2015; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, bồi dưỡng giáo viên và công chức quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và công chức quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lí.

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lịch công tác tháng năm học 2014-2015 cấp tiểu học