Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 06/11/2012 lúc: 07:11
  Đổi mới cơ bản và toàn diện công tác học sinh trong các trường học và các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất nước, gắn với phát triển tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”;
          - Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”;
         - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, nếp sông văn hóa truyền thống, văn minh, thanh lịch, xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục thể chất, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học;
          - Đảm bảo truyền thụ kiến thức cơ bản đúng, chính xác, khoa học, thực hiện đúng khung phân phối chương trình hiện hành; không tùy tiện cắt xén, dồn tiết trong giảng dạy thể dục chính khóa.
          - Tăng cường việc sử dụng tranh ảnh, sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công việc soạn giảng, khuyến khích các giáo viên làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy thể dục, thể thao. Có kế hoạch khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, nhà tập đa năng hợp lí và hiệu quả.
          - Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh của Giáo dục và Đào tạo.
          - Đẩy mạnh công tác văn hoá, văn nghệ, giáo dục thể chất và thể thao trường học;
         - Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhà trường. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.
         - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, thể dục thể thao và y tế trường học.
          - Tổ chức và tham gia thành công Hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2012.