Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 25/06/2009 lúc: 09:06
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Cập nhật ngày: 25/06/2009 lúc: 09:06
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Cập nhật ngày: 25/06/2009 lúc: 09:06
Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Cập nhật ngày: 25/06/2009 lúc: 08:06
NGHỊ ĐỊNH: Quy định mức lương tối thiểu chung