Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 17/10/2014 lúc: 09:10
   UBND QUẬN CÁI RĂNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 1504/KH-PGDĐT                                            Cái Răng, ngày 15 tháng 10 năm 2014
 
 KẾ HOẠCH
Công tác pháp chế năm học 2014 – 2015
 
     Căn cứ Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT ngày 10/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra kế hoạch công tác pháp chế năm học 2014-2015 như sau:
     I- Nhiệm vụ chung:
    1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
    2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).
    3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d¬ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.