Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 04/08/2017 lúc: 08:08
    Căn cứ  Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
     Căn cứ công văn số 1326/UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của UBND quận Cái Răng về việc triển khai thực hiện, niêm yết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ. 
     Nay, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng tổ chức triển khai thực hiện, niêm yết và ban hành quy trình ISO theo quy định 30 thủ tục hành chính “ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”. Đồng thời bãi bỏ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 và Quyết định sao y bản chính số 20/SYQĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 

 
Cập nhật ngày: 16/01/2017 lúc: 07:01
     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
     Căn cứ Quyết định số 4563/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017;
     Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017;
     Căn cứ theo biên bản phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017 vào ngày 09 tháng 1 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân quận Cái Răng,
     Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017, thông báo:
Cập nhật ngày: 05/12/2016 lúc: 08:12
Thực hiện Công văn số 4604/UBND-KT ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và Công văn số 4836/UBND-KGVX ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ tạo điều kiện cho Bưu điện thành phố triển khai cung ứng dịch vụ tiếp nhân, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nay, Phòng GD&ĐT quận công khai toàn văn các công văn:
- Công văn 1591/UBNDngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND quận Cái Răng.
- Công văn số 4604/UBND-KT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ. 
 

 
Cập nhật ngày: 30/11/2016 lúc: 02:11
 Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 3 năm 2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của Chính Phủ;
Căn cứ Công văn số 3332/BGDĐT, ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo
Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017;
Thực hiện công văn số 1836/SGDĐT-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân
dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu
“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017;
Cập nhật ngày: 07/04/2016 lúc: 06:04
     Căn cứ Công văn số 45/SGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
     Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết thuyên chuyển công tác năm học 2015-2016 như sau:
 
Các tin khác