Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
Cập nhật ngày: 19/09/2017 lúc: 05:09
 
     TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG
     Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung;
     Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
     Căn cứ văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định ban hành điều lệ trường mầm non;
     Căn cứ quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND, ngày 16/3/2016 của Ủy Ban Nhân Dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;
     Theo đề nghị của nhóm trẻ Huy Hoàng 2, ngày 10 tháng 9 năm 2017 về việc chấm dứt hoạt động nhóm trẻ Huy Hoàng 2;
     Theo đề nghị của bộ phận Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ,
 
Cập nhật ngày: 05/06/2017 lúc: 03:06
Niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của đơn vị trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật ngày: 23/12/2016 lúc: 11:12
     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
     Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
     Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
     Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
     Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;.
     Căn cứ Thông báo số 2099/TB-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng; 
    Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sự nghiệp giáo dục) năm 2016 thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng; 
    Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017; 
    Căn cứ Quyết định số 4563/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017; 
    Căn cứ Quyết định số 4691/QĐ-HĐTD ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017,
    Ủy ban nhân dân quận Cái Răng thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách đính kèm dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017 đến dự phỏng vấn xét tuyển với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
   

 
 
Cập nhật ngày: 29/11/2016 lúc: 07:11
     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
     Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào
tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
    Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
    Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày
25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
    Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;
    Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
   Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
   Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 22014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC và
   Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
   Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên
chức;
   Căn cứ Thông báo số 2099/TB-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng;
   Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sự nghiệp giáo dục) năm 2016 thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng;
   Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2016-2017,
   Ủy ban nhân dân quận Cái Răng có nhu cầu xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc quận Cái Răng năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
Các tin khác